Bioterias Blogg

Enskilda avlopp är fortfarande en stor miljöbov

Men små lokala reningsverk med bioteknik erbjuder en snabb, effektiv o hållbar lösning!

Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar fortfarande godkänd rening. Det konstaterar Svenska Miljöinstitutet (IVL) i ett pressmeddelande

– Att det fortfarande idag, nästan 50 år efter att miljöskyddslagen infördes, finns närmare 200 000 små avlopp med enbart slamavskiljare är den största anledningen till de relativt stora utsläppen från dessa fastigheter. Att åtgärda bristfälliga avlopp och speciellt de som ligger i områden med hög skyddsnivå, är viktigt för att minska näringsbelastningen på vattendrag, sjöar och hav, berättar Mikael Olshammar på IVL, som skrivit rapporten.

Redan tidigare har både Naturvårdsverket och Hav-och Vattenmyndigheten kunnat konstatera att de enskilda avloppen står för en mycket stor del av de miljöproblem som orsakas av bristfällligt renat avloppsvatten.

Idag är detta olagligt - och en kommunal tillsynsmyndighet (som miljö- och hälsokontoret) som stöter på ett sådant måste döma ut det, med stöd i Miljöbalken. Ett enskilt avlopp måste vara godkänt.

Hur kan man då effektivt undvika att släppa ut drygt 300 ton fosfor och 3100 ton kväve i naturen? - Genom att installera reningsverk, gemensamt för flera fastigheter och verksamheter. Lösningarna finns, och kommunernas kunskap ökar:

– Även om många kommuner anger att de har dålig kunskap om typ av reningsteknik och antalet små avlopp är mitt intryck att kommunerna har bättre kunskap nu än tidigare. Men åtgärder som kommunerna gör för att få styr på de dåliga enskilda avloppen är ett långsiktigt arbete, fortsätter Olshammar. Därför syns ännu ingen minskning i näringsbelastning på nationell nivå, även om så kan vara fallet i enskilda avrinningsområden,

Ester Nylöf, 2018-07-03
Läs vidare

Effektiva punktinsatser mot fett och lukt!

 

Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt avloppsvatten i pumpkammare och pumpgropar. Ansamlat fett som orsakar stopp.  - Det finns många utrymmen, särskilt i ett storkök, där fettet kan orsaka problem!

Ester Nylöf, 2018-02-26
Läs vidare

Ny klimatlag - Sverige, ett föregångsland!

Från och med första januari 2018 gäller en ny klimatlag i Sverige

Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia. Det klimatpolitiska ramverket innefattar nya klimatmål (som ska uppnås till år 2030, 2040 och 2045), en bindande klimatlag

Ester Nylöf, 2018-01-22
Läs vidare

Dags att bygga miljöhus för källsortering?

Miljömedvetenheten i Sverige är mycket hög och idén om hållbara kretslopp tilltalar de flesta. Avfall är inte längre bara "sopor" som man gör sig av med - återvinning spar resurser och skonar miljön! Trängsel, smuts, och luktproblem kan dock snabbt nöta ner entusiasmen. Ett rent och fint avfallsutrymme ökar däremot lusten att källsortera.  

Ett fristående avfallsutrymme förenklar livet för både boende och sophämtare, genom att lösa många av de problem som närmast utan undantag uppstår i föråldrade soprum.

Ester Nylöf, 2018-01-12
Läs vidare

Tack för att du är med och bygger en hållbar värld!


Tack vare er - alla våra kunder - blev världen lite bättre under 2017

Runt om i Sverige finns tusentals av Bioterias BioSystem installerade i stora och små fastigheter. Varje litet BioSystem ersätter en traditionell lösning som antingen kräver tunga transporter, starka kemikalier eller mängder av energi. Därför blir vi extra glada när 

Karin Wååg, 2017-12-21
Läs vidare

Från soprum till hållbart, luktfritt miljöhus!

Avfallstrappan sätter källsorteringen i centrum

Avfallstrappans fem nivåer beskriver hur avfall ska tas om hand i Sverige. I första hand ska mängden avfall minimeras, i andra hand ska det återanvändas, därefter återvinnas, användas för energiutvinning eller i sista hand deponeras. Avfallstrappan härstammar ur ett EU-direktiv som är antaget i den svenska lagstiftningen (Miljöbalken). 

Ester Nylöf, 2017-12-12
Läs vidare

Bort med lukten i soprummet!

Grön bioteknik tar bort lukter på samma sätt som de bildas! 

Tungt beväpnad med organiska svavelföreningar. Ingrediensen svavel är ett av naturens absolut säkraste kort när det gäller att skapa riktigt obehaglig lukt - avsiktligt eller oavsiktligt. Skunken skrämmer bort det mesta. "Kadaverblommor" drar däremot till sig flugor och skalbaggar genom liknande metoder. 

Ester Nylöf, 2017-12-11
Läs vidare

Vad är en miljöoptimerad fettavskiljare?

Effekten av GOR biosystem når långt utanför fettavskiljarens tank!

Ester Nylöf, 2017-11-18
Läs vidare

Låt oss introducera soprummet med gröna tak och grön teknik!

Bioteknik för avfallshantering är aktivt miljöarbete i det tysta

Bioboden är en ny typ av avfallsutrymme där gynnsamma bakterier bryter ner det organiska avfallet utan att skapa den otrevliga sop-lukten. 

När rätt sorts bakterier finns på rätt plats - ungefär som syrningskulturen i filmjölk - hindrar de också fel sorts bakterier från att etablera sig, genom att konkurrera ut dem. Bakterierna är särskilt utvalda för sina egenskaper och ofarliga för människor, djur och natur.

Bioteknik innebär att använda sig av naturliga mikroorganismer eller lösningar som uppstått i levande system. Metoden är både miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig. Bioteknik kan ersätta en mängd traditionella lösningar - i det här fallet både kemi och ozon. 

Ester Nylöf, 2017-11-07
Läs vidare

90% av Londons restauranger saknar...just det:

- Fettavskiljare!

För rörledningar, ventilationskanaler och skorstenar är fett det värsta som kan hända. Fettet klibbar nämligen alltid fast längs insidorna. Kontinuerligt byggs det sedan på - utan att det syns, utan att det uppmärksammas - tills det plötsligt täpper till avloppet, orsakar en källaröversvämning eller en skorstensbrand. Eller bildar "ett fullständigt monster".

 

Ester Nylöf, 2017-11-06
Läs vidare