Bioterias Blogg

Bioteria och Världsvattendagen 2017!

Bioteria är inbjuden talare på Världsvattendagen. Årets tema: Vatten och spillvatten.

Den 22 mars varje år uppmärksammas en av planetens viktigaste resurser: rent vatten. I år har man valt att fokusera på spillvatten och möjligheterna till hållbar återanvändning - Why wastewater? 

Ester Nylöf, 2017-03-01
Läs vidare

Städande bakterier till alla!

Det svenska företaget Pure Effect gör bioteknisk städning tillgänglig för alla!  Det är med andra ord äntligen möjligt att rengöra sitt hem effektivt utan att använda starka kemikalier. Till skillnad från vanliga rengöringsmedel som grundas på kemi, grundas produkterna från Pure Effekt på biologi: levande bakteriekulturer, och deras naturliga förmåga att bryta ner fett och smuts. 

Ester Nylöf, 2017-02-15
Läs vidare

Bioteknik för fettreducering i storkök är effektivt - och säkert!

Fett i storköksmiljöer kräver ett slitsamt evighetsarbete med kemisk och mekanisk rengöring. Eftersom fett dessutom är brandfarligt - i synnerhet om det utsätts för hetta i en syrerik miljö - måste även kökskåpor, filter och imkanalernas insidor hållas fria från fett. Köksfilter enbart, hur effektiva de än är, räcker inte. Fett som ansamlas i imkanaler är den främsta orsaken till bränder i storkök och restauranger!

Ester Nylöf, 2017-01-16
Läs vidare

Bioteknik, biotillverkning och hållbarhetens genombrott!

Den fjärde industriella revolutionen

Bakterier är små högeffektiva biokemiska fabriker som tillverkar mängder av biologiska kemikalier till nytta för människan - och som vida överträffar människans egna lösningar. Bakterier, jäst, svampar och alger kan tillverka allt från bränsle och mediciner till enzymer och nedbrytbara, rent producerade material. Ett exempel är bioplast, biologiska polymerer med plastegenskaper, tillverkade av levande bakterier. Vi brukar sammanfatta utvecklingen som en Biorevolution - och vi på Bioteria är stolta över att leda den inom vårt specifika, om än synnerligen oglamorösa, område. 

Biorevolutionen är i sin tur en huvudströmning inom vad som kan kallas "Den fjärde industriella revolutionen ". Den första använde vatten och ånga för att mekanisera produktionen, den andra använde elektrisk ström för att möjligöra massproduktion, den tredje - i vars slutfas vi befinner oss nu - använder elektronik och informationsteknologi för att automatisera den moderna produktionen. Den fjärde kan vi än så länge bara föreställa oss, men vi kan redan nu se möjligheterna ta form: Den kommer att sammansmälta vitt skilda företeelser i den fysiska och digitala världen med innovationer inom mikrobiologi och bioteknik. 

Något av det absolut mest intressanta är biologisk materialteknik - möjligheten att odla framtidens nya material inne i levande system. 

Ester Nylöf, 2016-12-11
Läs vidare

Dagens mikroorganism! - Bdellovibrio bacteriovorus

Rovbakterien som effektiviserar produktionen av bioplast genom angrepp

Bdellovibrio bacteriovorus är en liten, snabbrörlig rovbakterie som angriper sitt byte (andra bakterier) genom att ta sig in genom cellväggarna och konsumera innanmätet. Där inne börjar den sedan tillväxa, i form av filament med flera cellkärnor. Strukturerna knoppas av och bildar rovbakteriens avkomma, som slutligen får värdbakterien att sprängas sönder inifrån. Avkomman ger sig därefter ut på jakt efter nya byten. 

Ett skräckfilmsscenario i mikroformat! - men också en ny metod att frisätta värdefulla bioplaster ur de bakterier som tillverkar och lagrar dem i stor mängd innanför sina cellväggar.

Dramatiska händelseförlopp under mikroskopet.

Ester Nylöf, 2016-12-06
Läs vidare

Ny storsatsning på klimat- och miljöforskning

Sverige är en ledande nation på klimat- och miljöområdet - genom forskning, idéutveckling och politik. Vi är övertygade om att det är genom ökad forskning och teknikutveckling som visionen om ett hållbart samhälle kommer att kunna realiseras. Därför var det djupt glädjande när forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och miljöminister Karolina Skog kunde meddela att forskningsanslaget inom området klimat och miljö kommer att öka med 285 miljoner kronor till år 2020!


 En ljusnande, grönare framtid. Bioteknik ger oss chansen att lämna traditionella, miljöförstörande lösningar bakom oss och använda naturens metoder för att lösa våra problem, med omsorg om vår planet. 

Ester Nylöf, 2016-12-04
Läs vidare

Vi som vill rädda miljön med bioteknik fick just ännu en osynlig allierad!

En av Jordens första livsformer kan även rena avloppsvatten

I ett bortglömt prov på Max Planck Institute upptäckte forskare helt nyligen en mikroorganism (från domänen Archaea, ordningen Methanosarcinales) med förmåga att omvandla metan (CH4) till koldioxid (CO2) i närvaro av oxiderat järn. Men inte bara det: samtidigt har den förmågan att omvandla nitrat (NO3-) till ammonium (NH4+) - och alltsammans i en anaerob miljö, det vill säga i frånvaro av syre. 

Institutets forskare hade sökt efter den länge. Man hade redan förutsett existensen av en sådan organism, men aldrig lyckats finna den. Bara det att levnadssättet var möjligt gjorde det nämligen osannolikt att ingen organism lyckats utveckla ett sätt att exploatera det! Naturen lämnar inga möjligheter oprövade. Men här fanns den alltså - i ett prov från Twentekanaal, en vattenväg som flyter genom Nederländerna. 

Ester Nylöf, 2016-10-28
Läs vidare

Satsvis biologisk rening (SBR-teknik)

- eller "Hur man får bakterier att arbeta på kommando"

Bakterier finns i alla miljöer där de kan tillgodogöra sig vad de behöver för att leva och tillväxa. I avloppsvatten finns, som man kan förvänta sig, ett extremt rikt mikrobiellt ekosystem. Tillsammans skapar dessa mikroorganismer ett aktivt slam som kan användas för att rena vatten. Olika ämnen bryts ner av olika bakterier i komplicerade nätverk av samarbete: En bakteries avfallsprodukt blir en annan bakteries näring. Därigenom kan kemiska ämnen omvandlas av bakterier till något ofarligt eller till något som är enklare att avlägsna från vattnet. Dessa naturliga processer utnyttjas i reningsverkens biologiska reningssteg.

Men hur kan man styra dessa processer så att bakterierna arbetar för oss och åstadkommer ett bestämt resultat? Svaret är: genom att reglera tillgången på syre! 

Ester Nylöf, 2016-10-27
Läs vidare

Mikroorganismer renar världens vatten

Bioteknik minskar behovet av kemiska ämnen för att lösa problem orsakade av andra kemiska ämnen!

Från textilfabrikerna runt om i världens låglöneländer rinner en strid ström av blått, rött, lila och gult avloppsvatten rakt ut i mark och vattendrag. Textilindustrins förbrukning av vatten är enorm, samtidigt som tillgång till rent vatten ofta är ett problem för befolkningen. Nedbrytning av textilfärger är svårt på grund av deras kemiska egenskaper. Färgmolekylerna är synnerligen stabila eftersom klädernas färger måste ha hög infärgningsförmåga och vara motståndskraftiga mot tvättmedel, syrets oxidation och solens UV-strålning.

Ester Nylöf, 2016-10-25
Läs vidare

Fettavskiljare i väglöst land

Bioteria på fältet - Fettavskiljning i vildmarken!

När fettavskiljaren måste tömmas med helikopter finns ovanligt starka incitament att minska tömningsbehovet!

Svenska Turistföreningen (STF) driver ett flertal restauranger och konferensanläggningar på mycket svårtillgängliga platser i den svenska fjällvärlden. Där råder speciella förhållanden: dels finns inga vägar, dels omges fjällstationerna av känsliga naturområden. Detta ställer givetvis mycket höga krav på anläggningarnas fettavskiljare och reningsverk! I ett väglöst landskap - där alla transporter måste ske med hjälp av helikopter eller skoter - uppstår snabbt logistikproblem. Dessutom blir det dyrt, även i de bästa fall. Driftstörningar blir ännu dyrare! Och stopp i avloppsledningar - med bräddning av smutsigt avloppsvatten till omgivningen - måste till varje pris undvikas.

Ester Nylöf, 2016-06-22
Läs vidare